Websites voor het MKB

Mijn naam is Frank, webdeveloper bij Wageningen Webdesign.

Ik ontwerp zelf websites maar implementeer ook bestaande ontwerpen. Wordpress inrichten en code aanpassen doe ik graag!

De websites die ik ontwikkel host ik op mijn eigen infrastructuur, inclusief domeinnaam en e-mail. Als software developer verwelkom ik ook graag complexere projecten.

website, blog, webshop?

Wat zijn de mogelijkheden?

Veel mensen willen een gewone website om hun bedrijf een plek op het internet te geven. Hiervoor ben je aan het juiste adres. Ik maak de website en host hem onder je eigen domeinnaam.

Wil je een aanpasbare website waarop je zelf de pagina's kan aanpassen? Dit is ook mogelijk. Afhankelijk van de wensen kan dit een Wordpress website of iets anders worden.

Er zijn ook uitgebreidere opties mogelijk, bijvoorbeeld een webshop of ander maatwerk.

bekijk portfolio

Portfolio

Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden, disclaimer en informatie over privacy.

neem contact op

Algemene Voorwaarden

1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van Wageningen Webdesign en zijn opdrachtgever. Wageningen Webdesign handelt ook onder de volgende bedrijfsnaam: Withoed Security. Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden worden aanvaard door de opdrachtgever.

2 Levering

De door partijen afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de levertermijn dient de opdrachtgever Wageningen Webdesign schriftelijk in gebreke te stellen. Wageningen Webdesign dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3 Annuleren of beëindigen opdracht

In het geval dat de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept dient de opdrachtgever de uren die Wageningen Webdesign aan die opdracht heeft gewerkt te vergoeden tegen het geldende uurtarief.

4 Offertes en aanbiedingen

De door Wageningen Webdesign gemaakte offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zes maanden geldig, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s exclusief BTW. De uiteindelijke factuur kan afwijken van de offerte of aanbieding in die gevallen waarin er sprake is van aanvullende wensen en/of bijzondere omstandigheden waardoor er extra werk verricht is. De opdrachtgever wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

5 Betalingen en incassokosten

Alle facturen dienen door de opdrachtgever in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities te worden voldaan. Bij gebreke van de specifieke condities dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in Europese regelgeving is vastgelegd. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens verhaald bij de opdrachtgever.

6 Oplevering website

Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen niet meer kosteloos uitgevoerd.

7 Kosten hosting en domeinnaamregistratie

Facturering van hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Betaling dient plaats te vinden voor de laatste dag van de eerste maand van het jaar waarover het contract loopt.

8 Consequenties van wanbetaling

Wageningen Webdesign behoudt zich het recht voor om in geval van het niet (geheel) nakomen van de betalingsverplichting door de opdrachtgever, de website of internetapplicatie voor onbepaalde tijd te sluiten of te vervangen voor een mededeling en databasediensten evenals andere diensten op te schorten tot dat aan de betalingsverplichting is voldaan door de opdrachtgever.

9 Uitbesteed werk

Wageningen Webdesign is niet verplicht om het inschakelen van derden aan de opdrachtgever te melden, behalve in de situatie als hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

10 Eigen promotie

Wageningen Webdesign heeft de vrijheid om het ontwerp voor eigen publiciteit of promotie te gebruiken. Zodra de opdrachtgever hiertegen schriftelijk bezwaar maakt zal Wageningen Webdesign deze publiciteit of promotie naar wens van de opdrachtgever aanpassen of beëindigen.

11 Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Wageningen Webdesign voor schade op grond van een overeenkomst met de opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van Wageningen Webdesign toekomende honorarium.

12 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Voordat tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dient Wageningen Webdesign de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

13 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

14 Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Wageningen Webdesign voor aanspraken ten aanzien van auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Disclaimer

Prijzen, diensten en specificaties zijn aan verandering onderhevig. Wageningen Webdesign streeft er naar deze website zo goed mogelijk up to date te houden. Neem contact op voor de actuele stand van zaken m.b.t. prijzen en specificaties.

Aan informatie die gepresenteerd wordt op de website kunt u geen rechten ontlenen. Evenmin kunt u rechten ontlenen aan informatie op onze website t.a.v. prijzen en dienstverlening van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

Privacy

Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt geheel in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en alle andere gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het opstellen van offertes, contracten en facturen, behorende bij onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Contact

Wageningen Webdesign
KvK 60276347

info [@] wageningen-webdesign.nl